ติดตาม
Seda Erkan Buğday
Seda Erkan Buğday
Çankırı Karatekin University Food and Agriculture Vocational School
ยืนยันอีเมลแล้วที่ karatekin.edu.tr
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Modeling and simulating land use/cover change using artificial neural network from remotely sensing data
E Buğday, SE Buğday
Cerne 25, 246-254, 2019
532019
Kastamonu ilinde çeşitli statülerde koruma ve kullanma amaçlı belirlenmiş alanlar
G Şen, SE Buğday
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 15 (2), 214-230, 2015
252015
The relationship between terrain and rural migration (1965–2013) on the north of Turkey (the case of Kastamonu)
S Erkan Buğday, S Özden
Environmental Monitoring and Assessment 189, 1-11, 2017
142017
Üretim faktörü olarak orman köylüsünün nüfus hareketleri: Kastamonu örneği
S Özden, SE Buğday
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 15 (2), 2015
112015
Perspectives of Farmers on the Decline in Pinus pinea Nut Yield and the Sustainability of the Production: A Case Study in Kozak Basin in Western Turkey
S Özden, T Okan, SE Buğday, C Köse
Agriculture 12 (7), 1070, 2022
52022
Determining afforestation areas by using social, economic and ecological scales
S Erkan Buğday
Environmental Monitoring and Assessment 193 (4), 205, 2021
22021
Assigned areas in various status for use and protection of property in Kastamonu Province.
G Șen, SE Buğday
22015
Illegal Utilisation; Before And After The Certified (A Case Study Of Kastamonu Regional Forest Directorate)
G ŞEN, S ÜNAL, SE BUĞDAY
Forest Certification and Protection from İllegal Logging-International and …, 2013
12013
Planiranje šumskih rekreacijskih usluga na razini provincije s višekriterijskim pristupom: Slučaj Turske
M Yilmaz, S Erkan Buğday
Šumarski list 148 (1-2), 29-37, 2024
2024
Planning of forest recreation services at provincial scale with a multi-criteria approach: A case of Türkiye
M Yilmaz, SE Buğday
Šumarski list 148 (1-2), 2024
2024
Evaluation of Harvesting and Marketing Activities with GIS in Beech Log Production Areas (İnebolu Forest Sub-District Sample)
E Buğday, SE Buğday
Eurasian Journal of Forest Science 7 (1), 66-76, 2019
2019
As a factor of production forest villagers' population movement: Kastamonu sample.
S Özden, SE Buğday
2015
Kastamonu Günlüburun karaçam tohum bahçesinde klonal farklılıklar
SE Buğday
Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
2008
Kozak Yöresi Çam Fıstığı İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu
C Köse, T Okan, SE Buğday, S Özden
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 26 (1), 86-99, 0
Kozak Yöresinde Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Geleneksel Kozalak Hasadı ve Kozalak İndiricilerin Profili
SE Buğday, T Okan, C Köse, S Özden
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 26 (1), 72-85, 0
Kastamonu Günlüburun karaçam tohum bahçesinde klonal farklılıklar
S Erkan Buğday
Fen Bilimleri Enstitüsü, 0
Determination of the Competition Level inside the Organization in the Marketing Activities: The Case Study in Kastamonu Forest Regional Directorate
SE BUĞDAY, S ÖZDEN
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–17