ติดตาม
Asst.Prof. Ismaae Latekeh
Asst.Prof. Ismaae Latekeh
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
DEVELOPMENT OF SPA SERVICE MODEL IN THE SOUTHERN THAILAND BORDER CONTEXT: A CASE STUDY OF ELDERLY IN YALA PROVINCE
IL NURIYA LATEKEH,MUSTURA YACOB
Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation 32 (3), 37639-37649, 2021
2021
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร้านซักผ้าแบบออนไลน์
อิสมาแอ ล่าเตะเกะ และคณะ
.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 (2019), 2019
2019
แอพพลิเคชั่นการบันทึกการเข้าชั้นเรียนด้วยบาร์โค๊ด
อิสมาแอ ล่าเตะเกะ อับดุลเลาะ บากา
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 (2018), 2018
2018
ระบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิธีไท
อิสมาแอ ล่าเตะเกะ นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 (2018), 2018
2018
แอพพลิเคชั่นจันทน์กะพ้อเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ และอาจารย์อับดุลเลาะ บากา
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 (2018), 2018
2018
Effects of Enhancing Computational Thinking Skill using Robotic Programming for Secondary Students
MPSNPDI Latekeh
International Conference on Research, Implementation and Education of …, 2018
2018
การพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
นายอับดุลเลาะ บากา นายอิสมาแอ ล่าเตะเกะ นายสุลัยมาน เภือโส๊ะ นายอรรรถพล อดุลยศาสน์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายอุดมศึกษา RANC 2016, 19-20 /10/59, 2017
2017
การ พัฒนา รูป แบบ การ จัด กิจกรรม นันทนาการ ที่ สอดคล้อง กับ วัฒนธรรม ท้องถิ่น
พิมล พรรณ ลีลา ภัทร พันธุ์, ศุภ ลักษณ์ สิน ธ นา, อร วรรณ กมล, อิส มา แอ ล่า เตะ กะ, ...
บทคัดย่อ งาน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา ที่ ได้ รับ ทุน อุดหนุน การ วิจัย ประจำ ปี 2554, 2011
2011
ต้นแบบ ระบบ สารสนเทศ เพื่อ บริหาร กลุ่ม ออม ทรัพย์ หมู่บ้าน กรณี ศึกษา กลุ่ม กู แบ สา แม ร่วม เจริญ จังหวัด ปัตตานี
ฟู ได ละ ห์ ดือ มอง, อิส มา แอ ล่า เตะ เกะ
รายงาน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 2011
2011
แบบ จํา ลอง พยากรณ์ ผล การ เรียน ของ นักศึกษา จาก พฤติกรรม การ ใช้ งาน อินเทอร์เน็ต โดย ใช้ เทคนิค การ ทํา เหมือง ข้อมูล กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา
อับ ดุล เลาะ บา กา, อรรถ พล อดุลย ศาสน์, อิส มา แอ ล่า เตะ เกะ, ...
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี, 0
การ ศึกษา อัตราส่วน และ บรรจุ ภัณฑ์ ต่อ การ เก็บ รักษา ของ ข้าวเกรียบ ปลา อบ ด้วย ไมโครเวฟ
รอม ลี เจะ ด อ เลาะ, มา หะ มะดา รี แว โนะ, อิส มา แอ ล่า เตะ เกะ
มหาวิทยาลัย นราธิวาส ราช นครินทร์, 0
อาจารย์ หลักสูตร วิทยาการ คอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล บทความ ดี เด่น งาน ประชุม วิชาการ ระดับ ชาติ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล รัตนโกสินทร์ ครั้ง ที่ 3 RMUTRcon
อิส มา แอ ล่า เตะ เกะ, อับ ดุล เลาะ บา กา, อิส มา แอ กื อ จิ, ว กา รี มะ ห์ สะ ดี ยา มู, ...
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–12