Runglawan Chantarattana
Runglawan Chantarattana
Asst.Prof.Dr. at Faculty of Education Yala Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายโดยออกแบบท่าทางจากการละเล่นพื้นเมือง“ซีละ”
อำพล บัวแก้ว และรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ยุวรี นิลแท้, สารีนา อาแซมูฮัยนี ยามิง, ชาญยุทธ มากแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท่้องถิ่นที่ยั่งยืน", 2019
2019
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเสียงร้องของนกกรงหัวจุกที่ได้รับรางวัล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท่้องถิ่นที่ยั่งยืน", 2019
2019
การพัฒนาการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน “ตะกร้อขนไก่” เพื่อเกมส์การแข่งขัน
อับดุลรอฮิม รอยิง และรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ซูไนซะห์ ลีมิง, อาฟีซา อีแต, อับดุลฮากิม เจ๊ะสนิ ...
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อพัฒนา ครั้งที่ 2 …, 2019
2019
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แผนการเรียนรู้เกี่ยวกับขนมท้องถิ่น กับเทคนิค Sight Words ให้กับเยาวชนในจังหวัดยะลา
รุ้งลาวัณย์ จันทรัต. นาอีหม๊ะ สาแม. อามีรูน ยือแร. มารีเยาะ มาหิเละ. นูรุลอีมาน อูเซ็ง.
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล. และวิจัยทางการศึกษา …, 2019
2019
สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี
วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา อารยา ชินวรโกมล เวคิน วุฒิวงศ์ และนันทา จันทร์แก้ว
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 21 (1), 2018
2018
การประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Program (SMP)
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ศิริชัย นามบุรี และอัสมา โต๊ะยอว์
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 13 (2), 203-215, 2018
2018
การใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี Utilization of Sago (Metroxylon sagu Rottb.) forest in Southern Thailand: Yala, Narathiwas and Pattani Provinces
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ นันทา จันทร์แก้ว เวคิน วุฒิวงศ์ อารยา ชินวรโกมล ...
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0, 2017
2017
โครงการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ : การศึกษารูปแบบการดำเนินโครงการของเทศบาลนครยะลาสู่ความสมานฉันท์ (Best Practice to Harmony)
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนาและคณะ
https://www.youtube.com/watch?v=6Yuhy42rhz4, 2017
2017
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
นัทที ขจรกิตติยา อัปสร อีซอ รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา เวคิน วุฒิวงศ์ และดุษฎี นาคเรือง.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5: 24-26 เมษายน 2559 …, 2016
2016
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.
รุสมีนี ดือราแม โรสมานี หะ ยาวารี สาแล๊ะ นาอีหม๊ะ กาเจ และรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5: 24-26 เมษายน 2559 …, 2016
2016
การสืบทอดวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน กรณีศึกษา : การแสดงหนังตะลุงเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
อับดุลรอมัน แมเราะ ซุลกีฟลี แยนา มาลีกีสา เสรี มะและ โมฮำหมัด เจ๊ะบือราเฮง และรุ้งลาวัณย์ ...
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5: 24-26 เมษายน 2559 …, 2016
2016
Assesment of Academic Service Project in Thasap Sub-dictric
R Samoh, R Chanttana, V Wutthiwong
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2016
2016
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะการคิดนอกกรอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(Factors Influencing Lateral Thinking of Student in Yala Rajabhat University)
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 10 (2), 91-106, 2015
2015
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 (จังหวัดสตูล)
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 20-22 พฤษภาคม 2558 …, 2015
2015
การประเมินโครงการครูพันธุ์ใหม่พิชิตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และ อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2 : 2557 …, 2014
2014
กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และ นิ่มอนงค์ งามประภาสม
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Education Naresuan University …, 2013
2013
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–16