ติดตาม
Phrutiya Nilprapruck
Phrutiya Nilprapruck
Silpakorn University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ silpakorn.edu
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Effect of exogenous methyl jasmonate on chilling injury and quality of pineapple (Ananas comosus L.) cv. Pattavia
P Nilprapruck, N Pradisthakarn, F Authanithee, P Keebjan
Science, Engineering and Health Studies, 33-42, 2008
512008
Visible light as a new tool to maintain fresh-cut lettuce post-harvest quality
F Charles, P Nilprapruck, D Roux, H Sallanon
Postharvest Biology and Technology 135, 51-56, 2018
432018
Heat treatment and active packaging to improve the storage of fresh-cut melons (Cucumis melo L.)
CMA Morgado, H Sallanon, BH Mattiuz, P Nilprapruck, F Charles
Fruits 71 (1), 9-15, 2016
122016
Screening of phytic acid and inorganic phosphorus contents in corn inbred lines and F1hybrids in tropical environment.
PN Chiangmai, P Yodmingkhwan, P Nilprapruck, C Aekatasanawan, ...
122011
Role of exogenous putrescine and spermine applications for improving banana fruit quality of banana cv. Hom Thong at low temperature storage
P Nilprapruck, P Meetum, C Chanthasa
Science, Engineering and Health Studies, 9-15, 2017
62017
Role of exogenous putrescine and spermine applications for improving banana fruit quality of banana cv. Hom Thong at low temperature storage
P Nilprapruck, P Meetum, C Chanthasa
Science, Engineering and Health Studies, 9-15, 2017
62017
Exogenous arginine treatment for inhibiting browning symptom and improving the quality of fresh-cut red cabbage
P Nilprapruck
Asia-Pacific Journal of Science and Technology 25 (02), 2020
52020
Effect of exogenous methyl jasmonate on the internal browning of pineapple fruit (Ananas comosus L.) cv. Pattavia
P Nilprapruck, P Yodmingkhwan
KKU Res J 14, 489-498, 2009
52009
Influence of exogenous spermidine on to peel color change and browning symptom of Musa (AAA group) cv. Kluai Hom Thong at low temperature storage
P Nilprapruck, P Meetum, C Chanthasa
Science, Engineering and Health Studies, 38-42, 2016
32016
Generation means analysis of phytic acid and inorganic phosphorus contents in corn (Zea mays L).
PN Chiangmai, P Yodmingkhwan, P Nilprapruck, C Aekatasanawan, ...
32013
Comparison of nutritional values in various species of Vigna spp.
A Kongcharoen, S Chujaroen, P Nilprapruck, P Pummarin, PN Chiangmai
3. KU-KPS conference, Nakhon Pathom (Thailand), 6-7 Dec 2006, 2006
32006
Antifungal and antibacterial activities of essential oil from som keaw (Citrus nobilis) in Thailand.
R Mongkol, P Nilprapruck, AK Yoshida
12020
Variability of Phytic Acid and Inorganic Phosphorus
PN Chiangmai, P Yodmingkhwan, P Nilprapruck, C Aekatasanawan
Journal of Agricultural Science and Technology A 1, 1322-1325, 2011
12011
The genetic variances for the phytic acid and inorganic phosphorus contents of elite inbred lines in tropical maize
PN Chiangmai, P Yodmingkhwan, P Nilprapruck, C Aekatasanawan
Journal of Agricultural Science and Technology A 1, 1326-1328, 2011
12011
การ ใช้ แคลเซียม แล ค เต ท ใน การ ชะลอ เกิด สี น้ำตาล และ การ เสื่อม สภาพ ของ ผัก กาด หวาน แปรรูป พร้อม บริโภค
P Nilprapruck, T Usaha, T Kaokaen
Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal 15 (2), 292-306, 2023
2023
The role of melatonin in internal browning of pineapple at low temperature storage.
P Nilprapruck, T Nooying, P Arsasanti
2023
Correlations between the contents of phytic acid and inorganic phosphorous and downy mildew resistance of corn inbred lines
PN Chiangmai, P Nilprapruck, W Bunkoed, P Yodmingkhwan, ...
Songklanakarin Journal of Science and Technology (Thailand) 37 (5), 515-522, 2015
2015
Postharvest mid light exposure to improve the storage of fresh-cut lettuce.
P Nilprapruck, D Roux, F Charles, H Sallanon
10ème congrès de la Société Française de Biologie Végétale, 2013
2013
Screening of phytic acid and inorganic phosphorus contents in corn inbred lines and F
PN Chiangmai, P Yodmingkhwan, P Nilprapruck, C Aekatasanawan, ...
Maydica 56, 4, 0
ชื่อ งาน วิจัย ผล ของ การ ได รับ ก า ซ คา ร บอน ได ออก ไซ ด ความ เข ม ข น สูง ก อน เก็บ รักษา ต อ คุณภาพ ของ ผล เงาะ และ อายุ การ เก็บ รักษา ผล เงาะ พันธุ โรงเรียน Title of Paper …
P Nilprapruck, S Kanlayanarat
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20