Naowarat Treepaiboon
Naowarat Treepaiboon
อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th
ชื่ออ้างโดยปี
การ บริหาร ของ ผู้ บริหาร สถาน ศึกษา สำนักงาน ส่งเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย จังหวัด ปัตตานี
สุ จินตนา ตรง ประสิทธิ์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
การ บริหาร งาน วิชาการ ของ ผู้ บริหาร สถาน ศึกษา สังกัด สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา ยะลา เขต 3
ธัญ ดา ยง ยศ ยิ่ง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
ลักษณะ ส่วน บุคคล ลักษณะ งาน ที่ ปฏิบัติ ประสบการณ์ ใน งาน และ สถานการณ์ ความ ไม่ สงบ กับ ความ ผูกพัน ต่อ องค์กร ของ ครู สังกัด สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา ใน สาม จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้
เนาวรัตน์ ตรี ไพบูลย์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–3