ติดตาม
Suttiwan  Tuntirojanawong
Suttiwan Tuntirojanawong
Associate Professor,Sukhothai Thammathirat Open University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ stou.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Students' Readiness for E-Learning: A Case Study of Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand.
S Tuntirojanawong
Journal of Learning in Higher Education 9 (1), 59-66, 2013
442013
ปัจจัย พหุ ระดับ ที่ ส่ง ผล ต่อ ประสิทธิผล ของ โรงเรียน ที่ ใช้ ภาษา อังกฤษ เป็น สื่อ การ สอน สังกัด สำนักงาน คณะ กรรมการ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน
ล ลิ ตา พล พง ษ์, สุทธิ วรรณ ตันติ รจนา วงศ์, สุภ มา ส อังศุ โชติ, ทั ส นี วงศ์ ยืน
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 11 (1), 103-120, 2016
2016
การ พัฒนา รูป แบบ การ บริหาร สถาบัน อุดมศึกษา ที่ เกิด จาก การ หลอม รวม ของ มหาวิทยาลัย นราธิวาส ราช นครินทร์
แก่น ทอง, ศิริ กัญญา, ตันติ รจนา วงศ์, สุทธิ วรรณ, วิจิตร วร ร ณา, สม ถวิล
วารสาร มหาวิทยาลัย นราธิวาส ราช นครินทร์ 8 (1), 2015
2015
การ พัฒนา รูป แบบ การ จัดการ ความ ร่วมมือ ระหว่าง สถาน ศึกษา กับ สถาน ประกอบ การ ใน การ จัดการ อาชีวศึกษา ประเภท วิชา อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ใน กลุ่ม จังหวัด สามเหลี่ยม อันดามัน
ปรีดี เกตุ ทอง, สุทธิ วรรณ ตันติ รจนา วงศ์, จำลอง นัก ฟ้อน, อกนิษฐ์ คลัง แสง
JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY 7 (2), 9-16, 2014
2014
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–4