ติดตาม
Chalinee Kunatian
Chalinee Kunatian
Lecturer, College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bsru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Parent and teacher partnership in supporting children musical learning
C Suriyonplengsaeng, S Trakarnrung
Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 19 (1), 65-73, 2015
22015
การเรียนปฏิบัติเปียโนเพื่อการพัฒนาการเรียนดนตรี
C Kunatian
https://drive.google.com/drive/folders/1e-dcgA0QJ96LeGJxMAqVPv9qZ64NaZ3Y 1 …, 2023
2023
ความร่วมมือระหว่างพ่อแม่และครูในการเรียนดนตรีของเด็ก
C Kunatian
https://medium.com/@chalineekunatian/list/ce4a296bff52 1, 1-3, 2023
2023
การ ศึกษา การ จัดการ เรียน การ สอน หลักสูตร วิชาชีพ ระยะ สั้น สาขา วิชา ดนตรี ใน วิทยาลัย สารพัดช่าง เขต กรุงเทพมหานคร
ภา นุ พงศ์ เพ็ง เรือง
วารสาร สห ศาสตร์ 20 (1), 53-67, 2020
2020
The การ ศึกษา การ จัดการ เรียน การ สอน โสต ทักษะ ใน ระดับ อุดมศึกษา กรณี ศึกษา หลักสูตร ดุริยางค ศาสตร บัณฑิต วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล:-
พิ ม ตะวัน ลาภ วณิชย์
วารสาร สห ศาสตร์ 20 (1), 39-52, 2020
2020
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–5