ติดตาม
Waridtha Rattanawaropas
Waridtha Rattanawaropas
Business English, Buriram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Structures of Spoken Academic Clusters in Ted Talks
วริษฐา รัตนวโรภาส ภาณุพันธ์ ปานทอง
มนุษย สังคม สาร (ม ส ส.) คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์ 19 …, 2021
2021
Metacognitive listening awareness among different proficiency EFL learners: A glimpse to a local university in Thailand
W Rattanawaropas, R Panduangkaew
The 2nd Language, Society, and Culture International Conference ( the 2nd …, 2021
2021
ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชีชาวไทยเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเรียนรู้คําศัพท์ควิซเล็ท
พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร วริษฐา รัตนวโรภาส
วารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร (Journal of Humanities, Social Sciences, and Arts) 3 …, 2021
2021
ความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
จันทร์สุดา บุญตรี , รสมน พานดวงแก้ว, วริษฐา รัตนวโรภาส
รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 …, 2019
2019
Guidelines for Using Videos to Promote Student’s Autonomous Learning Attitudes
P Limsiriruengrai, W Rattanawaropas
Proceedings of International Conference NIC2-HUSOC 2019, 162-171, 2019
2019
A Needs Analysis for English Communicative Innovationof Buriram United Megastore Personnel
PLSPW Rattanawaropas, MDE Gates
Proceedings-HUNIC, 1538, 2018
2018
Needs Analysis of Tourism Personnel for English Communicative Innovation in Sai Yao Community Silk Village, Thalunglek Subdistrict, Muang District, Buriram Province
P Limsiriruengrai, P Lertcharoenwanich, W Rattanawaropas
The 1st National and International Symposium on Humanities and Social …, 2018
2018
Needs Analysis for English Communicative Innovation of Buriram United Megastore Personnel
P Limsiriruengrai, W Rattanawaropas, MD E. Gates
The 1st National and International Conference on Humanities and Social …, 2018
2018
English Speaking Difficulties Encountered by Thai Students upon Communicating with Chinese Students
A Nuemaihom, R Panduangkaew, W Rattanawaropas
http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4727, 2018
2018
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–9