ติดตาม
Prof.Dr.M.Nuri ÖNER
Prof.Dr.M.Nuri ÖNER
ยืนยันอีเมลแล้วที่ karatekin.edu.tr
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Titrek Kavak (Populus tremula L.) Odununun Teknolojik Özellikleri ve Kullanım Yerleri
N Öner, S Aslan
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Turkish Journal of …, 2002
44*2002
Kent ormancılığı ve kent ormanlarının çevresel etkileri
N Öner, S Ayan, A Sıvacıoğlu, B İmal
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7 (2), 190-203, 2007
272007
Ilgaz dağı’nın güney aklanındaki orman toplumları ve silvikültürel özellikleri
N Öner
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Journal of the Faculty of …, 2006
17*2006
İç Anadolu´da Yarıkurak Alanların Rehabilitasyonu
N Öner, S Erşahin, S Ayan, HB Özel
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 1 (1-2), 32-44, 2016
162016
Ilgaz (Derbent ve Doruk)´da Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) Meşcerelerinin Silvikültürel Özellikleri İle Saptanan Kabukböcekleri ve Mücadele …
Z Şimşek, N Öner
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Turkish Journal of …, 2003
16*2003
The comparisons between root collar diameter and height growth of black pine (Pinus nigra Arnold.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in Bolu Forest Nursery
N Öner, F Eren
Journal of Applied Biological Sciences 2 (1), 7-12, 2008
152008
Contributions to the flora of Yenice forests (Ilgaz/Çankırı)
N Öner, G Abay
Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 5 (2), 181-197, 2005
152005
Ilgaz -Yenice Orman Ekosisteminde Bulunan Kabuk Böceklerinin Salgın Yapmasında Meşcere Yapısı ve İklim Koşullarının Etkisi
Z Şimşek, N Öner
II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi ,15-18 Mayıs 2002, Artvin …, 2002
15*2002
Ülkemizde Doğal Korunan Alanlar ve Milli Parklarda Alınabilecek Silvikültürel Önlemler
CÜ Alptekin, B İmal, N Öner
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Artvin …, 2010
142010
Küresel İklim Değişikliği Dikkate Alınarak Kurak ve Yarıkurak Alanların Ağaçlandırılması ve Zararlı Böceklerle Mücadelesine Yönelik Öneriler (Çankırı İli Örneği)
N Öner, Z Şimşek, Y Kondur, B İmal, M Şimşek
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20–22 Mayıs 2010, Artvin …, 2010
132010
Bülbülpınarı (Eldivan-Çankırı) Yöresi Meşcere Kuruluşları Üzerine Araştırmalar
N Öner, B İmal
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2, 67-79, 2006
132006
Usability of the Taurus Cedar and Crimean Pine in green belt afforestations in semiarid regions in Turkey: A case study in Konya Province Loros Mountain-Akyokus
N Oner, M Uysal
African Journal of Agricultural Research 4 (10), 1049-1057, 2009
112009
Mindos Tepe- Yeğren (Konya) Yöresinde Tesis Edilen Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) ve Mahlep (Cerasus mahalep L. Miller.) Ağaçlandırmalarında Dip Çap-Boy İlişkileri
N Öner, M Uysal
Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, Kastamonu University …, 2006
11*2006
The Vegetation of Yenice Forests (Ilgaz/Çankırı)
N Öner, G Abay
Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 5 (2), 164-180, 2005
112005
Net primary productivity of a mountain forest ecosystem as affected by climate and topography
BC Bilgili, S Erşahin, SS Kavakligil, N Öner
Cerne 26, 356-368, 2020
102020
Kuraklığın Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri ve Gelecekte Alınması Gereken Önlemler
Z Şimşek, N Öner, Y Kondur, M Şimşek
Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 16-17 Haziran 2010, Çorum, Tebliğler …, 2010
102010
Çankırı (İldivan-Küçükhacıbey)’da Gerçekleştirilen Ağaçlandırma Çalışmaları
S Yılmaz, Z Şimşek, B İmal, N Öner, Y Kondur
Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü …, 2007
102007
Çankırı (Tümçam)´da Yarıkurak Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi
B İmal, S Yılmaz, Y Sağlıcak, Y Kondur, Z Şimşek, N Öner
Türkiyede Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü …, 2007
102007
Silvikültürel Uygulamaların Ilgaz Dağları Göknar Ormanlarındaki Meşcere Yapısına Ve Çevreye Etkisi
A Sıvacıoğlu, S Ayan, N Öner
Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Mersin, Bildiriler Kitabı, 1-9, 2007
10*2007
An Assessment of the Important Morphological Properties of Anatolian Black Pine Seedlings in Semiarid Forest Nursery
Ö Eken, N Öner
Fresenius Environmental Bulletin 26 (6), 4158-4162, 2017
92017
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20