Sanpach Jiarananon
Sanpach Jiarananon
Assistant professor, Mass Communication, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ bsru.ac.th - หน้าแรก
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
การ พัฒนา รายการ สนทนา ข่าว ทาง โทรทัศน์ เพื่อ การนำ เสนอ ข้อเท็จจริง เชิง ลึก
สรร พัช ญ์ เจีย ระ นา นนท์
วารสาร นิเทศศาสตร์ ธุรกิจ บัณฑิตย์ 14 (2), 49-82, 2020
2020
A Study of Thailand's Boys Love Drama and Its Transnational Chinese Audience
L Kongkiat
PQDT-Global, 2020
2020
ภาพ ตัวแทน ของ วัยรุ่น ไทย ใน ละคร ชุด โทรทัศน์
S Jiarananon
Journal of Communication Arts Review 24 (1), 187-195, 2020
2020
ผล กระทบ ของ ความ คล้ายคลึง กับ ตัว ละคร ใน ผู้ ชม ภาพยนตร์ ที่ มี ต่อ ความ ตั้งใจ เชิง พฤติกรรม ใน ด้าน ดี ผ่าน การ จินตนาการ ร่วม กับ ตัว ละคร
พราว อรุณ รังสี เวช, อติ กานต์ เอี่ยม ละ มัย, นิติ ธร อุ้ น พิพัฒน์
วารสาร เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน ม ทร. พระนคร 4 (2), 34-43, 2019
2019
การสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นในโลกดิจิทัลผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณในรายการผีออนไลน์
ดิฐพงศ์ ประเสริญไพฑูรย์ สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9, 2019
2019
การสร้างวาทกรรมการเกลียดชังทางการเมือง ในสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้บริบทวัฒนธรรมไทย
ภัสสร มิ่งไธสง สรรพัชญ์ เจียระนานนท์, ดิฐพงศ์ ประเสริญไพฑูรย์, พรทิพย์ นิพพานนท์
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา" ครั้งที่ 2, 156-163, 2019
2019
การต่อรองอำนาจและการประนีประนอมของผู้ชายและผู้หญิง : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง กรงกรรม
S Jiarananon
https://link.bsru.ac.th/67b, 2019
2019
กลยุทธ์และวิธีสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย
สรรพัชญ์ เจียระนานนท์. ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์, ดรุษ ประดิษฐ์ทรง
3rd International Multiconference of Management Science 2019 The Management …, 2019
2019
การบริหารงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) ที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน
ไซนิล สมบูรณ์ สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
นิเทศศาสตรปริทัศน์ 2 (2), 178-185, 2019
2019
แนวทาง การ พัฒนา ละคร โทรทัศน์ ไทย กับ การ เป็น อุตสาหกรรม สร้างสรรค์
S Jiarananon
Journal of Communication Arts Review 23 (1), 162-176, 2019
2019
บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคที่ใครๆ ก็ (อยาก) เป็นสื่อได้
สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
http://www.presscouncil.or.th/archives/4113, 2018
2018
Development of Instruction in Television Creative Presentation Course Through Digital Media
S Jiarananon
The European Conference on Media, Communication + Film 2018, 49 - 58, 2018
2018
ข่าว บันเทิง... กรอบ จำกัด และ การ พัฒนา
เอก ธิดา เสริม ทอง
Sripatum Review of Humanities and Social Sciences 18 (1), 126-134, 2018
2018
อุดมการณ์ชาตินิยมในละครโทรทัศน์ไทย “หนึ่งด้าวฟ้าเดียว” Nationalism ideology in Thai Television Drama “one World”
สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
ทีทรรศน์วัฒนธรรม 2 (2), 179-196, 2018
2018
A Study of Cultural Transmission Through Thai Television Drama
S Jiarananon
The IAFOR International Conference on the City 2017, 2017
2017
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร ์ไทยของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 (1), 32-38, 2016
2016
การจัดการเรียนการสอนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยุโทรทัศน์ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์
สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 33-46, 2016
2016
Development of an Instructional Model Based on Television Creative
S Jiarananon
The IAFOR International Conference on Education 2016 Official Conference …, 2016
2016
ความคาดหวังต่อการนำเสนอข่าวบันเทิงผ่านสื่อโทรทัศน์
สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
นิเทศศาสตรปริทัศน์, 64-71, 2015
2015
โทรทัศน์กับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ประชาคมอาเซียน
สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
ทีทัศน์ วัฒนธรรม, 147, 2015
2015
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20