Jarunee Kao-ian
Jarunee Kao-ian
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
การ พัฒนา รูป แบบ การ บริหาร สถาน ศึกษา ตาม หลัก ธร ร มา ภิ บาล ของ ผู้ บริหาร โรงเรียน เอกชน สอน ศาสนา อิสลาม ใน บริบท สังคม พหุ วัฒนธรรม ใน สาม จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้
จ รุ ณี เก้า เอี้ ย น
วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา 13 (1), 27-40, 2018
2018
การ บริหาร งาน วิชาการ ของ ผู้ บริหาร สถาน ศึกษา อำเภอ สุคิริน สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา นราธิวาส เขต 2
อมร ชาติ, ฉัตร สุดา, เก้า เอี้ ย น, จ รุ ณี
วารสาร มหาวิทยาลัย นราธิวาส ราช นครินทร์ สาขา มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ 2 (2), 2015
2015
การ บริหาร สภาพ แวดล้อม ใน สถาน ศึกษา ขั้น พื้นฐาน ของ กลุ่ม ลำ ภู-บางนา ค สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา นราธิวาส เขต 1
พันธ์ โภชน์, อมร พงศ์, เก้า เอี้ ย น, จ รุ ณี
วารสาร มหาวิทยาลัย นราธิวาส ราช นครินทร์ สาขา มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ 2 (1), 2015
2015
ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาวะ ผู้นำ บารมี ของ หัวหน้า หอ ผู้ ป่วย สภาพ แวดล้อม ใน การ ทำงาน กับ ผลผลิต ของ งาน ของ พยาบาล วิชาชีพ โรง พยาบาล มหาวิทยาลัย ของ รัฐ
นิต ยา พิทักษ์ โกศล, กัญ ญ ดา ประจุ ศิลป
Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 26 (1), 103-115, 2014
2014
การ บริหาร งาน วิชาการ ของ ผู้ บริหาร โรงเรียน ประถม ศึกษา สังกัด สำนัก บริหาร งาน คณะ กรรมการ ส่งเสริม การ ศึกษา เอกชน เขต พื้นที่ การ ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3
สุ พัต รา, บุญ ปาน
Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information …, 2010
2010
ภาวะ ผู้นำ ของ ผู้ บริหาร กับ การ ประกัน คุณภาพ ภายใน สถาน ศึกษา สังกัด อาชีวศึกษา จังหวัด ปัตตานี
ต่วน ซอ บา รี ยะ ห์ ลา เตะ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–6