Jarunee Kao-ian
Jarunee Kao-ian
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th
ชื่ออ้างโดยปี
การ พัฒนา รูป แบบ การ บริหาร สถาน ศึกษา ขั้น พื้นฐาน ตาม หลัก ธร ร มา ภิ บาล ใน สาม จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้
จ รุ ณี เก้า เอี้ ย น
วารสาร ศึกษา ศา สาต ร์ 27 (1), 2016
2016
การ บริหาร งาน วิชาการ ของ ผู้ บริหาร สถาน ศึกษา อำเภอ สุคิริน สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา นราธิวาส เขต 2
อมร ชาติ, ฉัตร สุดา, เก้า เอี้ ย น, จ รุ ณี
วารสาร มหาวิทยาลัย นราธิวาส ราช นครินทร์ สาขา มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ 2 (2), 2015
2015
การ บริหาร สภาพ แวดล้อม ใน สถาน ศึกษา ขั้น พื้นฐาน ของ กลุ่ม ลำ ภู-บางนา ค สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา นราธิวาส เขต 1
พันธ์ โภชน์, อมร พงศ์, เก้า เอี้ ย น, จ รุ ณี
วารสาร มหาวิทยาลัย นราธิวาส ราช นครินทร์ สาขา มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ 2 (1), 2015
2015
ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาวะ ผู้นำ ทาง วิชาการ ของ ผู้ บริหาร สถาน ศึกษา กับ การ เป็น องค์การ แห่ง การ เรียน รู้ ของ สถาน ศึกษา สังกัด สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา ปทุมธานี เขต 2
นางสาว วร ร ณา เฟื่องฟู, ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ รุ่งอรุณ รังรอง รัตน์
e-jodil 5 (2), 7-63, 2015
2015
การ บริหาร งาน วิชาการ ของ ผู้ บริหาร สถาน ศึกษา สังกัด สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา ยะลา เขต 3
ธัญ ดา ยง ยศ ยิ่ง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
ภาวะ ผู้นำ ของ ผู้ บริหาร กับ การ ประกัน คุณภาพ ภายใน สถาน ศึกษา สังกัด อาชีวศึกษา จังหวัด ปัตตานี
ต่วน ซอ บา รี ยะ ห์ ลา เตะ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 0
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–6