ติดตาม
Yasmi Louhasakul
Yasmi Louhasakul
ไม่รู้จักเครือข่าย
ยืนยันอีเมลแล้วที่ yru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Industrial wastes as a promising renewable source for production of microbial lipid and direct transesterification of the lipid into biodiesel
B Cheirsilp, Y Louhasakul
Bioresource technology 142, 329-337, 2013
1362013
Mitigation of carbon dioxide by oleaginous microalgae for lipids and pigments production: Effect of light illumination and carbon dioxide feeding strategies
T Thawechai, B Cheirsilp, Y Louhasakul, P Boonsawang, P Prasertsan
Bioresource Technology 219, 139-149, 2016
772016
Valorization of Palm Oil Mill Effluent into Lipid and Cell-Bound Lipase by Marine Yeast Yarrowia lipolytica and Their Application in Biodiesel Production
Y Louhasakul, B Cheirsilp, P Prasertsan
Waste and biomass valorization 7, 417-426, 2016
662016
Industrial waste utilization for low-cost production of raw material oil through microbial fermentation
Y Louhasakul, B Cheirsilp
Applied biochemistry and biotechnology 169, 110-122, 2013
522013
Enhanced valorization of industrial wastes for biodiesel feedstocks and biocatalyst by lipolytic oleaginous yeast and biosurfactant-producing bacteria
Y Louhasakul, B Cheirsilp, R Intasit, S Maneerat, A Saimmai
International Biodeterioration & Biodegradation 148, 104911, 2020
342020
Direct transesterification of oleaginous yeast lipids into biodiesel: development of vigorously stirred tank reactor and process optimization
Y Louhasakul, B Cheirsilp, S Maneerat, P Prasertsan
Biochemical Engineering Journal 137, 232-238, 2018
322018
Lipid production from hemicellulose and holocellulose hydrolysate of palm empty fruit bunches by newly isolated oleaginous yeasts
S Tampitak, Y Louhasakul, B Cheirsilp, P Prasertsan
Applied biochemistry and biotechnology 176, 1801-1814, 2015
322015
Valorization of palm biomass wastes for biodiesel feedstock and clean solid biofuel through non-sterile repeated solid-state fermentation
R Intasit, B Cheirsilp, Y Louhasakul, P Boonsawang, S Chaiprapat, ...
Bioresource technology 298, 122551, 2020
302020
Potential use of flocculating oleaginous yeasts for bioconversion of industrial wastes into biodiesel feedstocks
Y Louhasakul, B Cheirsilp, S Maneerat, P Prasertsan
Renewable energy 136, 1311-1319, 2019
262019
Consolidated bioprocesses for efficient bioconversion of palm biomass wastes into biodiesel feedstocks by oleaginous fungi and yeasts
R Intasit, B Cheirsilp, Y Louhasakul, P Boonsawang
Bioresource Technology 315, 123893, 2020
212020
Techno-economic analysis and environmental impact of biovalorization of agro-industrial wastes for biodiesel feedstocks by oleaginous yeasts
S Sae-Ngae, B Cheirsilp, Y Louhasakul, TT Suksaroj, P Intharapat
Sustainable Environment Research 30 (1), 1-13, 2020
172020
Potential use of industrial by-products as promising feedstock for microbial lipid and lipase production and direct transesterification of wet yeast into biodiesel by lipase …
Y Louhasakul, B Cheirsilp
Bioresource Technology 348, 126742, 2022
162022
Valorization of palm oil mill wastewater for integrated production of microbial oil and biogas in a biorefinery approach
Y Louhasakul, L Treu, PG Kougias, S Campanaro, B Cheirsilp, ...
Journal of Cleaner Production 296, 126606, 2021
122021
Metagenomic insights into bioaugmentation and biovalorization of oily industrial wastes by lipolytic oleaginous yeast Yarrowia lipolytica during successive batch …
Y Louhasakul, B Cheirsilp, L Treu, PG Kougias, I Angelidaki
Biotechnology and Applied Biochemistry 67 (6), 1020-1029, 2020
92020
Fungal pretreatment and acid post-treatment for fractionation and biovalorization of palm biomass wastes into fungal oil, bioethanol, and lactic acid
B Cheirsilp, A Billateh, R Intasit, A Upaichit, P Boonsawang, Y Louhasakul
Industrial Crops and Products 196, 116503, 2023
32023
Solid-state fermentation of Saba banana peel for pigment production by Monascus purpureus
Y Louhasakul, H Wado, R Lateh, B Cheirsilp
Brazilian Journal of Microbiology 54 (1), 93-102, 2023
32023
Biovalorization of whole old oil palm trunk as low-cost nutrient sources for biomass and lipid production by oleaginous yeasts through batch and fed-batch fermentation
B Cheirsilp, R Intasit, Y Louhasakul
Biomass Conversion and Biorefinery, 1-10, 2022
22022
Enhanced biovalorization of palm biomass wastes as biodiesel feedstocks through integrated solid-state and submerged fermentations by fungal co-cultures
R Intasit, B Cheirsilp, Y Louhasakul, N Thongchul
Bioresource Technology 380, 129105, 2023
12023
Property Changes of the Traditional Beef Curry Product ‘Gulai-Besar’Packed in Retort Pouch during Storaging
N Tayeh, A Ayukhen, Y Louhasakul
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 2019
12019
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและสตูล Diversity of Freshwater Phytoplankton in Narathiwat, Pattani and Satun Provinces
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ ๗, 188, 2022
2022
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20