ติดตาม
Chutiphon Srisawat
Chutiphon Srisawat
Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University
ยืนยันอีเมลแล้วที่ psru.ac.th
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
COMPARISON OF MCDM METHODS FOR INTERCROP SELECTION IN RUBBER PLANTATIONS
CSJ Payakpate
Journal of Information and Communication Technology (JICT) 15 (1), 165-182, 2016
34*2016
Comparison Of MCDM Methods For Intercrop Selection In Rubber Plantations Chutiphon
S Chupiphon, P Janjira
Journal of ICT 1 (1), 165-182, 2016
92016
Using Analytical Hierarchy Process for Selecting Intercrop in Rubber Field–A Case Study in Phitsanulok, THAILAND
C Srisawat, J Payakpate
International Journal of Advances in Computer Science and Technology (IJACST …, 2014
22014
Multi-Criteria Decision Making – Developer View: Applications in Thailand
JP CHUTIPHON SRISAWAT
Proceedings of the 2013 International Conference on Machine Learning and …, 2013
2*2013
การคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอรึทึมเพื่อพัฒนาต้นแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง COVID-19
ธนาวัฒน์ แก้วแฟง และ ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2, 299-313, 2021
2021
การจาแนกภาพดอกเดหลีโดยใช้เนื้อหาภาพ Peace Lily Images Classification with Visual Contents
ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ธนวัฒน์ ปุญญฤทธิ์
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day, 704-718, 2017
2017
A STUDY ON TEACHING BEHAVIOR OF COMPUTER TEACHERS IN JUNIOR HIGH SCHOOLS
เรวัฒน์ ใหมทอง, ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์, กุลรภัส เทียมทิพร, วุฒิชัย พิลึก, ...
The first Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai Conference …, 2015
2015
AN INTEGRATED LOCAL WISDOM KNOWLEDGE MANAGEMENT PLATFORM INTO LEARNING MANAGEMENT: A CASE ON SURVEY STUDY OF HIGH SCHOOLS STUDENTS IN NAKHON SAWAN PROVINCE
ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ สุรศักดิ์ เส็งเอี่ยม,ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์, กุลรภัส เทียมทิพร, วุฒิชัย พิลึก
The first Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai Conference …, 2015
2015
Prediction of grades and academic records by association rules
มณเฑียร อ่อนสาลี, พงษ์เทพ รักผกาวงศ์, ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
Pibulsongkram Wijai 2015, 719-723, 2015
2015
The Application Of A Weight Management System
A Laeng-On, P Inthong, C Srisawat
International Journal of Advances in Computer Science and Technology (IJACST …, 2014
2014
A DECISION SUPPORT PROTOTYPE IN SELECTING THE INTERCROP FOR RUBBER PLANTATION WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUE
C SRISAWAT
NARESUAN UNIVERSITY, 2014
2014
The Application Of A Weight Management System
C Srisawat
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–12